Bao cao của

 

BKS Bao cao cua HĐQT

 

Bao cao kiem tra tu cach dai bieu

 

Chuong trinh hop DHDCD thuong nien nam 2021

 

Danh sach co dong

 

Dieu le to chuc và hoat dong cong ty

 

Giay xac nhan uy quyen tham du hop DHDCD

 

Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ

 

Dự thảo Nghị quyết ĐH 2021

 

QĐ to chuc ĐHĐCĐ 2021

 

Quy che bau cu HDQT BKS

 

Quy che hoat dong của HĐQT

 

Quy chế làm việc

 

Quy che quan tri noi bo

 

So yeu ly lich ung vien

 

To trinh chao bán CP cho co dong hien huu

 

To trinh phe duyet BCTC nam 2020

 

To trinh phe duyet Dieu le, Quy che noi bo, Quy che hoat dong cua HDQT

 

To trinh phuong an phan phoi loi nhuan

 

To trinh thong qua chu chuong giao dich voi cty me Vinaconex và cac cong ty thanh vien

 

To trinh thong qua co cau HDQT, BKS

 

To trinh thong qua phuong an chi tra luong HĐQT, BKS

 

TTr, quy che hoat dong BKS