Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB/VSC-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty: Bien ban hop 01 DHCD thuong nien nam 2024

Thông qua một số quyết nghị, chi tiết xem tại đây. Nghi quyet 01 DHCD thuong nien nam 2024