Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ/VSC-HĐQT ngày 07/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông kế hoạch điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

  • Thời gian tổ chức: 14h00 Thứ Hai ngày 10 tháng 04 năm 2023.
  • Địa điểm tổ chức: số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
  • Ngày lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 13/03/2023
  • Ngày gửi thư mời cổ đông dự họp: 21/03/2023

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam.