Công ty Vinasinco xin thông báo thay đổi lịch họp ĐHĐCĐ năm 2024 cụ thể như sau:

Thời gian gửi thư: Ngày 15/03/2024

Ngày dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 14h00 ngày 05/04/2023

719A. BC thay doi lich Dai hoi dong co dong thuong nien 2024