Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0101407810); Địa chỉ: Số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam như sau:

  1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 14h00 ngày 05 tháng 04 năm 2024 (thứ Sáu)
  2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
  3. Nội dung họp: Theo Chương trình Đại hội đính kèm
  4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
  5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam trước 17h00 ngày 30/03/2024 (thứ Bảy).

Thông tin chi tiết xem thêm ở file đính kèm:

Nghi quyet DHCD thuong nien nam 2024

QD thanh lap Bam kiem tra tu cach co dong tham du

Bao cao tai chinh 2023-

So yeu ly lich Dao Quoc Binh

So yeu ly lich Nguyen Minh Thang

So yeu ly lich Nguyen Quoc Huy

Thu moi hop DHCD 2024

TTr kien toan nhan su Ban kiem soat cty nhiem ky 2021-2026

TTr kien toan nhan su HDQT cty nhiem ky 2021-2026

TTr phe duyet Bao cao tai chinh 2023 da duoc kiem toan

TTr phuong an chi tra luong-thu lao HDQT, Ban kiem soat 2023 va Ke hoach 2024

TTr phuong an lua chon Cong ty Kiem toan doc lap & thuc hien kiem toan BCTC 2024

TTr phuong an phan phoi loi nhuan sau thue 2024

TTr thong qua chu truong dau tu xay dung Toa nha van phong Vinasinco

TTr thong qua chu truong giao dich giua Cty voi TCT CP VInaconex

Bao cao cua Ban kiem soat tai DHCD thuong nien 2024

BB hop DHCD thuong nien nam 2024

BC cua Ban Kiem soat tai DHCD thuong nien 2024

BC ket qua hoat dong cua HDQT va tung thanh vien HDQT nam 2023 va ke hoach 2024

11. BC ket qua cua hoi dong quan tri va tung thanh vien HDQT nam 2023-2024

Bao cao cua Ban Tong giam doc Ket qua san xuat kinh doanh nam 2023 va Ke hoach nam 2024

Chuong trinh Hop DHCD 2024

Don xin tu nhiem Thanh vien HDQT

Du thao Quy che Bau cu bo sung

Du thao Quy che lam viec

Giay de cu ung vien Ban kiem soat Cong ty

Giay de cu ung vien Ban kiem soat ong Dao Quoc Binh

Giay de cu ung vien Ban kiem soat ong Nguyen Quoc Huy

Huong dan ung cu, de cu ung vien HDQT