Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam – VINASINCO

 

Ngày 27/08/2022, Công ty CP đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022.

Công ty trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội:

 

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

 

Trân trọng!

Công ty Vinasinco