Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức vào hồi 14h00 ngày 29/03/2022, tại Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty, địa chỉ: Số 62 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội,

Đoàn Chủ Tịch Đại hội
Đoàn Chủ Tịch Đại hội

Sau thời gian làm việc tập trung, nghiêm túc vì mục tiêu thúc đẩy phát triển SXKD của Công ty giai đoạn tới, với sự nhất trí cao ĐHCĐ đã thông qua toàn bộ các nội dung do Hội đồng quản trị Công ty đệ trình.

Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thành công tốt đẹp, các quyết sách được thông qua có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2026 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 với các nội dung:

  • Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
  • Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và một số nhiệm vụ trong tâm năm 2022.
  • Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
  • Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiếm toán.
  • Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
  • Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.
  • Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
  • Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích tăng vốn điều lệ Công ty.