Thông qua việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông trong công ty theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2024 như sau:
Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: 26/04/2024
Thời gian thực hiện chi trả: từ ngày 15/05/2024 đến 19/05/2024
Loại cổ phân: Cổ phần phổ thông
Tỉ lệ chi trả cổ tức: 2%
Cách thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đăng ký của Cổ đông.
Thông tin chi tiết xem thêm tại:

23- BB hop hoi dong quan tri

24 – Nghi quyet chi tra co tuc

25 – TB chi tra co tuc co phan 2023

Giay dang ky thanh toan co tuc nam 2023

Giay uy quyen nhan co tuc nam 2023