Vinasinco
62 Nguyễn Thị Định, Hà Nội, Việt Nam
Mon-Sat: 07:00 - 17:00
08 Th3 2023

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ/VSC-HĐQT ngày 07/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông kế hoạch điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023...

Đọc tiếp
23 Th7 2022
Thông báo

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO (V/v: Ngày lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022) ---------------------------------------------   Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý...

Đọc tiếp
25 Th5 2022
Thông báo

Thông báo ngày lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông! Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam - VINASINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm...

Đọc tiếp