Sáng 13/04/2021 tại trụ sở chính 62 Nguyễn Thị Định – Hà Nội, ĐHĐCĐ thường niên nhiệm ký 2021-2026 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM – VINASINCO đã thành công tốt đẹp.
Đoàn chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ năm 2021 gồm có Chủ tọa là chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Hữu Tới, ông Vũ Mạnh Hùng và ông Phạm Quang Thành – TGĐ công ty Vinasinco.
Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua báo cáo về SXKD 2020 và KHSX kinh doanh 2021; Báo cáo kiểm toán 2020; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS; Báo cáo về chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT – BKS Công ty năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận,chi trả cổ tức năm 2020; thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021.
Tại đại hội, HĐQT thống nhất bầu ông Đào Ngọc Thanh giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021_2026
Để đạt được các mục tiêu kế hoạch trong năm tài chính 2021, Công ty đưa ra ra kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu cốt lõi là vận hành an toàn bền vững, tối ưu hóa các khâu quản lý và chi phí, nghiên cứu, đề xuất đầu tư phát triển năng lượng, nâng cao giá trị và thương hiệu doanh nghiệp, không ngừng tìm kiếm mở rộng thị trường.
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Các vấn đề được thông qua tại Đại hội chính là những mục tiêu chính cần phấn đấu đạt được trong năm 2021 và các năm tiếp theo.
.\
\
\