Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

  1. Ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 23/02/2024. (Danh sách dự kiến đính kèm thông báo này).
  2. Mục đích lập: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  3. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 25/03/2024
  4. Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Trân trọng thông báo!

Thông tin chi tiết:

05-2024-TB-VSC-HĐQT